Fonts dùng cho các bài viết gởi đến GÐNN

 

Các bài viết gởi đến GÐNN xin dùng Unicode.  Các nhu liệu để đánh máy Unicode có thể download từ http://www.vps.org (chọn Unicode ở phần Sửa Bảng Mã, lúc đánh máy chọn font Tahoma hay Times New Roman) hoặc  http://www.downseek.com/download/19656.asp 

Nếu không đánh máy được bằng Unicode thì có thể dùng một trong các loại fonts của VIQR, VPS, VISCII, VNI.

- Cách đánh máy VIQR:

'  : dấu sắc

` : dấu huyền,

? : dấu hỏi,

~ : dấu ngã,

.  : dấu nặng,

^ : dấu ^ (mũ),

+ : dấu ư hoặc ơ

( : dấu ă

DD : chữ Ð

dd : chữ đ

.....

Ví dụ:

Co' nhu+~ng cha`ng trai mo^.ng vie^~n phu+o+ng

Say ti`nh so^ng nu'i nga't hoa hu+o+ng

Ca'nh chim tung gio' gieo ho^` ha?i

Muo^n da(.m vi` sao dde.p nga~ ddu+o+`ng.

 

Cac fonts khác:

- Sofware VPS 4.2 có thể download từ http://www.hcgvn.net/software/, hoặc vào trang http://www.vps.org. Sau khi khởi động, bản chỉ dẫn trong software có nói rõ. (Tốt nhất nên chọn Unicode ở phần Sửa Bảng Mã, lúc đánh máy chọn font Tahoma).

Cách đánh máy tương tự như VNI:

số 1 : dấu sắc,

số 2 : dấu huyền,

số 3 : dấu hỏi,

số 4 : dấu ngã,

số 5 : dấu nặng,

số 6 : dấu ^ (mũ),

- Software WinVNKey 2.0 đánh máy bằng VISCII fonts, có thể download từ http://www.trichlor.org. Dùng các dấu giống như VIQR.