Women of Vietnam

Two millennia ago, your ancestors,

Ladies Trưng and Triệu,

Hoisted the independence banner,

And dreamed of riding fierce waves and winds,

To free your people from invaders.

But since then your names are absent from our history books,

From the steles at our temple of literature;

Absent even from the names of the children

You bore to life.

Bylines in the genealogical records

Religiously preserved on our altars,

In your husband's obituary,

And even on your own tombstones after your death,

Your maiden name carved below the name of the man you wed.

You nurse your sons and sing them sad lullabies

That will stay with them the rest of their lives.

Their fathers will send them to endless wars,

And immolate them to causes invented from afar,

In your name,

And the name of the land they say is yours.

Grand causes come and go,

Stone steles will wear out,

Civilizations will crumble and fade,

Everything will be gone, leaving no trace.

Vanity of vanities.

Except for your love and sacrifice,

Day after day,

Year after year,

For your husbands, your daughters, your sons.

For eternity, we thank you,

Mothers, wives, companions,

Women of Vietnam.

 

Hien V. Ho

July 16, 2008

November 3, 2015

 

 

Phụ nữ Việt Nam

Hai ngàn năm trước, tổ tiên bà,

Bà Trưng , Bà Triệu

Giương ngọn cờ độc lập,

Mơ lướt gió, cưỡi sóng dữ,

Giải thoát nước nhà khỏi ách xâm lăng.

Nhưng tên bà từ đó vắng bóng trong sử sách,

Trên bia Văn Miếu,

Vắng trên tên các con bà sinh ra.

Trong gia phả trân trọng trên bàn thờ,

Trên trang ai tín người chồng,

Trên cả mộ bia bà sau ngày mất,

Nhũ danh bà ghi sau tên người đàn ông bà thành gia thất.

Bà cho con bú, ru điệu buồn,

Và cha chúng sẽ hiến dâng con cho lý tưởng phát minh nơi xa,

Nhân danh bà

Và nhân danh đất nước gọi là đất mẹ.

Lý tưởng đến rồi đi,

Bia đá sẽ mòn,

Văn minh này kia tàn tạ.

Tất cả sẽ qua đi, không dấu vết.

Phù du, tất cả là phù du.

Chỉ có lòng hy sinh, tình thương

Ngày ngày, năm năm,

Dành cho chồng, cho con trai, con gái.

Muôn đời, chúng ta cảm ơn bà,

Những người mẹ, người vợ, người bạn đường,

Phụ nữ Việt nam.

 

Hồ Văn Hiền

Ngày 16 tháng 10 năm 2013

Ngày 3 tháng 10 năm 2015