Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

Ðôi lời cảm tạ

  Anh em phụ trách tuyển tập gồm có: Du Thành Nghiệp, Trần Trung Ngôn, Nguyễn Tấn Phúc và Dương Quang Thưởng. 

Thành thật cảm ơn các bạn; trước là các bạn Khóa II ở Hải Ngọai đã tài trợ, sau là các bạn bè của Khóa II hiện sống ở Hải Ngoại và trong nước đã đóng góp bài viết và hình ảnh để Tuyển tập này được hình thành.


TUNG CÁNH CHIM BAY                                                   TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay