Ngồi: Nghiệp, Vũ, Đàm, Nam, Tín, Kiểm, Giăng

Đứng(1): Nguơn, Dy, Phúc, Tuyền, T Vân, Liễu, BTâm, Chương, Lai, Vân

(2): Doanh, Tài, X, Tốn, Điểm, Tuyến, Quế, HDũng

(3): Trị, Kỹ, Thiệp, Nghĩa, XTrung, Lịch, Tổng

(4): Trang, Hạnh, Thanh, Tân

(5): Tâm, Hành, Long, Tuyên

(6): Xuân, Khôi

 

Ảnh trước nhà sàn có thêm: Sáng, Ly, Ngôn, Thưởng, Tùng, Tuyển

Xem: nh lưu niệm ngày măn khóa 30 tháng 7 năm 1959 trước nhà sàn

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay