Xem: nh lưu niệm ngày măn khóa 30 tháng 7 năm 1959 trước cổng trường

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay