Tùy Bút:

Vận Mạng

 

Càng lớn tuổi tôi càng tin ở vận mạng.  Vận mạng do chính ḿnh định đoạt chớ không do những yếu tố độc lập bên ngoài áp đặt cho ḿnh.  Tôi có đọc đâu đó:

 

Watch your thoughts because your thoughts will become your words.

Watch your words because words will become your actions.

Watch your actions because your actions will become your habit.

Watch your habit because your habit will become your character.

Watch your character because your character will become your destiny.

 

Nếu chữ destiny được dịch là vận mạng, th́ ở điểm này, tư tưởng Đông Tây gặp nhau.  Theo Edward Cayce, "Destiny, or karma, depends upon what the soul has done about what it has become aware of."  Theo luật nhân quả trong Phật học, nghiệp là quả của hành động do tâm hay suy nghĩ của ḿnh đưa đến.  Như thế, dù hai từ ngữ khác nhau, nghiệp theo tư tưởng Á đông hoặc vận mạng theo tư tưởng Tây phương là một.  Tôi cố tóm lượt những ư nghĩ trên đây, dây chuyền từ suy nghĩ đến vận mạng, trong bài thơ dưới đây:

 

Vận Mạng

Chú tâm ư nghĩ trong đầu,

Suy đi nghĩ lại, chớ mau nói lời.

Hành động cẫn thận ai ơi!

Thói quen từ đó không mời cũng sinh.

Bản tính do ở tâm ḿnh.

Vận mạng ư nghĩ như t́nh theo nhân.

Người thường trách mạng trách thân.

Kẻ trí trách bỉ xa gần yên vui.

 

                      Phí Minh Tâm

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2