Dịch Thơ Đường 

Thiền Thi

 

Tặng các bạn đọc một số các bài thơ thiền góp nhặt được.  Khi nào có dịp sẽ dịch thơ và  bàn thêm.

Phí Minh Tâm

 

                             

 

Hữu không

    Đạo Hạnh thiền sư
Tác hữu trần sa hữu, 
Vi không nhất thiết không. 
Hữu không như thủy nguyệt, 
Vật trước hữu không không

Có không 
Bản dịch: Lê Mạnh Thát
Tạo có mảy may có 
Làm không, tất cả không. 
Có không như trăng nước, 
Chớ vướng, có không không.

 

                           

 

Thị tật
             Giác Hải thiền sư
Xuân lai hoa điệp thiện tri th́
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ
Hoa điệp bổn lai giai thị huyễn
Mạc tu hoa điệp ứng tâm tŕ

Dạy khi bị bệnh 
Bản dịch: Ngô Tất Tố
Xuân sang hoa bướm khéo quen th́, 
Bướm liệng hoa cười vẫn đúng kỳ. 
Nên biết bướm hoa đều huyễn ảo, 
Thây hoa, mặc bướm, để ḷng chi.

 

                     

 

Vấn Kiều Trí Huyền
                   Đạo Hạnh thiền sư
Cửu hỗn phàm trần vị thức câm, 
Bất tri hà xứ thị chân tâm. 
Nguyện thùy chỉ đích khai phương tiện, 
Liễu kiến như như đọan khổ tầm. 

Hỏi Kiều Trí Huyền
Bản dịch: Lê Mạnh Thát
Lâu lẩn bụi đời chữa biết vàng, 
Chẳng hay đâu chốn, ấy ḷng chân. 
Nguyện xin chỉ rơ bày phương tiện, 
Thấy trọn như như khỏi nhọc t́m.

 

 

Có Không

          Phí Minh Tâm

Không không có có, có như không

Có đó rồi không, nát cỏi ḷng

Vạn vật muôn đời, ai chắc có

Có không? Không có, cũng không không.

                        12/27/2003

                       

 

                                     

 

Vô tật thị chúng
                Viên Chiếu thiền sư
Thân như tường bích dĩ đồi th́, 
Cử thế thông thông thục bất bi. 
Nhược đạt tâm không vô tướng sắc, 
Sắc không ẩn hiện nhậm suy di
  
Khi không có bệnh bảo mọi người

 Thân như tường vách đổ xiêu rồi, 
Thiên hạ bồn chồn xót dạ thôi, 
Nếu rơ tâm không, không tướng sắc, 
Sắc không ẩn hiện, mặc xoay đời. 

Nói kệ xong, Sư ngồi ngay thẳng viên tịch thọ 92 tuổi. 

Bản dịch: Ngô Tất Tố 
Thân như tường vách đă lung lay, 
Lật đật người đời, những xót thay. 
Nếu được "ḷng không" không tướng sắc, 
"Sắc" "không", ẩn hiện, mặc vần xoay.

 

                                  

 

Thị đệ tử 
               Vạn Hạnh thiền sư
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 
Nhiệm vận thịnh suy vô bố úy 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

Bảo đệ tử
Bản dịch: Ngô Tất Tố
Thân như bóng chớp có rồi không 
Cây cối xuân tươi, thu năo nùng 
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hăi 
Ḱa ḱa ngọn cỏ giọt sương Đông.

 

Không biết mẹ tôi chép từ đâu?

Thân như chiếc bóng chiều tà

Mùa xuân tươi tốt thu qua rụn rời

Xá chi suy thịnh cuộc đời

Thịnh suy như hạt mưa rơi đầu cành.

 

 

Vô Thường 

              Phí Minh Tâm

Sắc đẹp bền lâu tợ chúa xuân
Nắng hè tuổi trẻ chói ngoài sân
Mây thu sức khỏe bay về núi
Tuổi thọ ngày đông cứ ngắn dần.
                                             12/01/2003
Impermanence
Beauty lasts as the spring queen
Youth is the summer sunshine
Health is an autumn cloud flying toward the hills
Life like winter days grows shorter.