XUÂN ĐI

                                

                                Xuân đến mỗi năm xuân lại đi

                                Xuân nào cũng thế đắn đo ǵ!

                                Xuân nầy không đặng chờ xuân tới

                                Phỉ chí tang bồng có khó chi.

                                Xuân đến xuân đi đến lại đi

                                Ngó qua ngoảnh lại hết xuân th́

                                Công danh sự nghiệp màng chi nhắc

                                Nợ nước chưa tṛn xuân đă đi.

 

                                         Xuân đến xuân đi đến phải đi

                                         Giữ sao cho được thuở xuân th́

                                         Xuân nầy hoa mới thay hoa cũ

                                         Cố níu thời gian xuân cứ đi.

 

                                                   Đến đến đi đi đến sẽ đi

                                                   Thu Đông Xuân Hạ có xa ǵ

                                                   Tuần hoàn vạn vật ai người sắp

                                                   Lay động ḷng ta xuân đă đi.

 

                                                              Xuân đến xuân đi có lạ ǵ

                                                              Gặp duyên th́ đến hết duyên đi

                                                              Vững tay lèo lái con thuyền trí

                                                              An lạc thân tâm  xuân chẳng đi.

        

Nhớ lại những mùa xuân thanh b́nh ở Trường Blao.

Mỗi tấm h́nh là một giai đoạn của cuộc đời, một cách nh́n mùa xuân.

  Phí Minh Tâm K2 

                                                                                             1959

1970

1980

1993

           2002

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay