Lời Trang Chủ: Nhận thấy bài thơ này hợp với nhiều t́nh huống từ công cho tới tư, nên đăng lại đây để các bạn thưởng thức.  Tác giă có ghi lại một số tên anh em sau chữ "tao" và sau chữ "mày". Xin dành cho bạn đọc xét ai là "mày" ai là "tao" trong đại gia đ́nh NLM.

 

TAO MÀY

 

Việc ăn là việc của tao

Việc suy việc nghĩ tao giao cho mày

Việc tao ngồi kư tối ngày

Thực thi việc đó th́ mày giúp tao

Việc tao ngồi hưởng lộc cao

Việc làm quả nhỏ tao giao cho mày

Xuất ngoại cũng đă tới ngày

Mở mang tầm mắt, việc này để tao

Lên rừng xuống biển gian lao

Đă suy nghĩ kỹ tao giao cho mày

Hát ḥ ăn nhậu tối ngày

Việc này phức tạp th́ mày để tao

V́ tao chẳng biết tính sao

Đến khi thanh toán tao giao cho mày

Về hưu tuổi đă tới ngày

Nhưng chưa t́m được thằng tài thay tao

Phê b́nh lănh đạo cấp cao

Việc này đụng chạm tao giao cho mày

Nhân đây tao cũng nhắc mày

Mày đừng nghĩ cách để mày hại tao

Hại tao, tao chẳng làm sao

Mày mà như vậy th́ tao từ mày

Trời cao biển rộng đất dày

Tao khuyên mày gắn đời mày với tao

Trên trời triệu triệu v́ sao

Cũng không sánh được t́nh tao với mày

 

Châu Ô               

(tao: ..., mày: ...)

 

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm