Kính Gởi Quư Thầy đã dạy Khóa II

Kính thưa Thầy,

Hôm nay khóa II chúng con quây quần trên mấy trang sau đây. Thầy luôn luôn đi theo chúng con suốt cuộc đời qua những kiến thức mà chúng con đã đem áp dụng vào đời sống.

Quý Thầy của Khóa II Nông Lâm Mục 1956-1959

I. Những vị đã có công trực tiếp hoặc gián tiếp đào tạo khóa II

Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao.

01- Kỹ Sư Lâm Văn Vãng

02- - Phạm Kim Giám

03- - Lương Sĩ Chương

04- - Đỗ Thúc Vịnh

II. Những vị giáo sư hiện còn

01- Kỹ Sư Lê Văn Ký (Việt Nam)

02- Bác Sỹ Đặng Quan Điện (Việt Nam)

03- Kỹ Sư Trương Đình Phú (Canada)

04- Kỹ Sư Nguyễn Văn Mừng (Mỹ)

05- Kỹ Sư Lê Minh Tâm (Mỹ)

06- Kỹ Sư Lê Văn Đằng (Mỹ)

07- Kỹ Sư Lê Văn Mười (Việt Nam)

08- Kỹ Sư Nguyễn Phố Lu (Mỹ)

09- Kỹ Sư Hà Văn Thân (Pháp)


* ÂM HƯỞNG BLAO

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay