Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

KHÓC PHI LONG LÊ HỮU TRUNG

 

Phi Long và Sáng trên lưng voi chuẩn bị đi quan sát ruộng nước Bonn Knack

 

 

 

Thế trái dĩ hoàn,

Vĩnh biệt thân nhân qui phước địa

Tình hoài nan tự

Sầu tư cố hữu khấp tâm tang.

 

 

Rũ trả nợ trần,

Vĩnh biệt người thân về cõi phước

Khôn bày tiếc nhớ,

Buồn thương bạn cũ khóc tang lòng

 

Lê Da Tốn

 

 

 


* ÂM HƯỞNG BLAO

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay