Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

MỐI TÌNH THỦY LÂM

PHAN VĂN TÙNG

(11 sinh viên Ban Thủy Lâm K2 gồm:

Tùng, Xuân, Nghiệp, Tuyển,

Nguơn, Vũ, Trị, Thiệp,

Tâm, Tuyên và Tổng)

Văn TÙNG nhớ mãi đồi Blao...

Trời XUÂN đến đó từ thuở nào

Nghề NGHIỆP nông lâm cùng gắn bó.

Xét TUYỂN cấp bằng khá gắt gao.

Cao NGUƠN Đà Lạt đầy trăng sao

Phong gió mưa suối dạt dào

Quảng TRỊ Thừa Thiên Trung Nam Bắc

Giao THIỆP thương nhau ý ngọt ngào.

Minh TÂM ham học dạ khát khao

Thầy TUYÊN bố lớp ta tự hào (1)

Nay TỔNG kết trường xưa bạn cũ

Mười một anh em mình đổi trao.

Tháng 7-1997

(1) Thầy Lê Văn Ký:

"Khóa Hai làm gì coi cũng rất được."

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay