MỪNG XUÂN BÍNH TUẤT
Hoàng Vũ
 
Chúc mừng thân hữu khắp muôn phương
Tết đến vui Xuân khắp nẻo đường
Từ chốn tạm dung đầy phủ tuyết
Đến miền cố lư mịt mù sương
Chén trà nghi ngút mừng Xuân mới
Chung rượu vơi đầy nhớ cố  hương
Bính Tuất cầu mong trời lại sáng
Không như Ất Dậu lắm đau thương (1)
 
(1) Bảo Katrina, Wilma ở New Orlean; đông đất ở Pakistan ...
 
English Version
 
To our friends and relatives all over the world
To wish you happiness in the days to come
From the bitterly cold and snow-covered countries
To our distant and beloved homeland
To raise a glass of wine to celebrate the Christmas and the New Year
In this wonderful land
Without forgetting the disasters and the pains
From last year's earthquake and hurricanes.(1)
 
(1) Earthquake in Pakistan; Katrina, Wilma hurricanes in New Orleans ....