............Về nơi xưa


Bước chân lạc lỏng trên đường
Không gian đã đổi, thời gian không còn
Người nhìn ta với mắt lạ ,........... tình xa
Ta nhìn người tìm lại dấu ngày năm xưa
Mới hay được những nỗi niềm
Từ nhân lạc bước trở về chốn xưa
.............về nơi xưa, về nơi xưa
Đi tìm kỷ niệm làm sao mà tìm
Bước đời theo với bước chân
Bao nhiêu ký ức tháng ngày càng cao
Về nơi xưa, về nơi xưa
Bao nhiêu niệm ước, bấy nhiêu lòng buồn ...

Tôn Long Bình