VUA QUANG TRUNG

Ðệ nhất anh hùng giữa thế gian

Dẹp tan xâm lược cứu giang san

Ðống Ða giặc Mãn thây chồng chất

Xoài Mút quân Xiêm xác ngổn ngang

Kim cổ vĩ nhân so xứng bậc

Ðông tây danh tướng sánh cùng hàng

Quang Trung thế hệ tài năng trẻ

Tô điểm nhà Nam rạng vẻ vang

DANG DUC BICH - CN 6