Nhận được tin Giáo Sư

Lê Vinh Qui

Kỹ Sư Thủy Lâm

Khóa 1 Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao

Đã tạ thế ngày 8 tháng 1 năm 2019 Tại San Jose, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 83 tuổi
 

Gia Đình Nông Nghiệp vô cùng thương tiếc thành kính phân ưu cùng tang quyến của GS Lê Vinh Qui.

Nguyện cầu Hương Linh GS Lê Vinh Qui sớm về Cõi Vĩnh Hằng.