Nhận được tin:

Anh Đặng Đức Bích

Pháp Danh : Ngọc Bích

Kỹ sư Canh Nông

Cựu sinh viên Khóa 6 Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Sàigòn.

Đã tạ thế ngày 27 tháng 4 năm 2020 Tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

 

Toàn thể Gia Ðình Nông Nghiệp xin thành kính phân ưu cùng chị Đặng Đức Bích tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Anh Đặng Đức Bích sớm về miền Cực Lạc.