Trang Nhà Khóa 2 Còn Ðó Những Qua Ði NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay
     
 

Các Anh Chị Khóa 2 NLM,

Hôm chủ nhật ngày 20-5-2001, các anh Tân, Dũng, Long, Tuyên, Tốn và Tâm họp tại nhà anh chị Tân.  Chị Tân cho một buổi trưa vơi các món ăn chay rất ngon: gỏi, chả giò và bún nấm Ðông Cô.

 Phần thăm hỏi nhau ngắn gọn, để nhiều thờ giờ bàn chuyện thời và thế sự. Câu chuyện thảo luận trở lại hướng chung chính là Trường và Khóa 2 NLM.  Các anh thảo luận những việc sau đây:

 1. Anh Chị nào chưa đóng niên liễm, xin gởi ngay cho chị Vân.  Nghe đâu Quỷ Tương Trợ bên nhà đã thâm thủng.  Xin Vân châm thêm.

 2. Ðầu tháng 7, 2001 sẽ có môt cuôc họp của Khoá 2 Hải Ngoại tại San Diego, CA.  Xin liên lạc vơi các anh Tổng/Tốn, chị Tuyến/Vân để có thêm chi tiết.

 3. Ban thực hiện Tuyển Tập NLM 50 Năm có ấn định phần dành cho mỗi khoá là 50 trang. Bài nói về Trường, Thầy, Khóa, không chính trị, quan điểm, kỹ thuật... Xin các anh chị thảo luận thêm về phần đóng góp cuả Khóa 2 cho TTNLM.  Khóa 2 Bắc Cali có ý kiến như sau:

  • Anh Ngôn và Tốn sẽ phối họp phần đóng góp của Khóa 2.  Các bạn có bài muốn đăng, xin liên lạc vơi Tốn/Ngôn.

  • Anh Ngôn/Tốn sẽ chọn lọc môt số bài tiêu biểu đã đăng trong các kỷ yếu của Khóa 2,  thông báo cho các anh chị em cùng biết.

  • Bài được chọn sẽ được chuyển đến ban TTNLM vơi sự thỏa thuận của các tác giả.

4. Khóa 2 Bắc Cali đang thực hiện Kỷ Yếu 50 Năm của Trường QGNLM Blao qua hình ảnh. Mục đích cung cấp cho mỗi anh chị, trong môt tập, tất cả những hình ảnh thân yêu mà mỗi người chúng mình cất giử một ít riêng rẻ.  Nội dung: hình ảnh Trường, Thầy, Bạn, sinh hoạt của Khóa 2 mọi nơi ngày xưa, ngày nay và trong tương lai (cho dến 1-1-2005).  Chỉ tiêu: những hình ảnh đã in trong các kỷ yếu, hình ảnh mỗi thầy, mỗi bạn.

Hiện nay các anh Tân, Dũng, Tâm và Long đã đóng góp tất cả gia tài hình ảnh NLM cho dự án.  Ðã sưu tập được hơn 100 hình, nhưng còn thiếu rất nhiều hình ảnh Trường,  các Thầy, các bạn, nhất là của các bạn chỉ còn trong lòng chúng ta.

Mong các bạn cũng soạn lại gia tài NLM của mình và hơn thế nữa, kêu gọi đóng góp và sưu tầm hình ảnh từ nhưng nguồn gốc: quý Thầy, bạn trong và ngoài Khóa..

Nếu bạn nào có phương tiện, xin scan hình vơi độ nét cao (1200X800) và chuyển bằng email.

Hình và phim cho dự án mượn sẽ được bảo đảm hoàn lại.  Xin liên lạc vớí Anh Tâm.

 
 
Trang Nhà Khóa 2 Còn Ðó Những Qua Ði NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay