Dịch Thơ Đường Tống

 

      Trương Húc  張旭

 

 

桃花谿

隱隱飛橋隔野煙

石磯西畔問漁船

桃花盡日隨流水

洞在清谿何處邊

 

Phiên âm:

Đào Hoa Khê
ẩn ẩn phi kiều cách dă yên
thạch ki tây bạn vấn ngư thuyền
đào hoa tận nhật tùy lưu thủy
động tại thanh khê hà xử biên

 

Dịch nghĩa:

Dịch thơ:

Suối Hoa Đào

Ẩn hiện cầu treo trong khói đồng
Đứng trên thềm đá hỏi ngư ông
Suốt ngày trôi nổi đào theo nước
Động ở bên nào ḍng suối trong.

   
Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2