Dịch Thơ Đường Tống

 

      Lư Thương Ẩn  李商隐

 

 

霜月
初闻征雁已无蝉
百尺楼台水接天
青女素娥俱耐冷
月中霜里斗婵娟

 

Phiên âm:

Sương Nguyệt
Sơ văn chinh nhạn dĩ vô thiền
Bách xích lâu đài thủy tiếp thiên
Thanh nữ Tố nga câu nại lănh
Nguyệt trung sương lư đấu thiền quyên.

 

Dịch nghĩa:

 

Mới nghe tiếng nhạn đi xa về hết nghe tiếng ve sầu
Lâu đài cao trăm thước nước liền với trời
Thanh nữ và Tố nga đều cùng chịu được lạnh
Trăng trong sương đua nhau dáng đẹp.

 

Dịch thơ:

Trăng Sương
Nhạn mới xa về ve lặng hơi
Lâu đài trăm thước nước liền trời
Tố Nga Thanh Nữ biết chi lạnh
Đua đẹp trong sương trăng sáng ngời

 

Chú thích:

Thanh Nữ là nữ thần coi việc sương tuyết
Tố Nga là nữ thần giữ mặt trăng

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2