Dịch Thơ Đường Tống

 

      Đỗ Phủ  杜甫

 

月夜憶舍弟

戍鼓斷人行
秋邊一雁聲
露從今夜白
月是故鄉明
有弟皆分散
無家問死生
寄書長不達
況乃未休兵

 

Nguyệt Dạ Ức Xá Đệ

 

Thú cổ đoạn nhân hành
Thu biên nhất nhạn thanh
Lộ ṭng kim dạ bạch
Nguyệt thị cố hương minh
Hữu đệ giai phân tán
Vô gia vấn tử sanh
Kư thư trường bất đạt
Huống năi vị hưu binh.

 

Dịch Thơ:

 

Dập dồn trống thú chân ngưng bước
Thu chiếm biên thùy nhạn thiết tha
Sương tỏa đêm nay màu trắng khắp
Trăng kia soi sáng cả quê ta
Hai em lận đận đều phân tán
Nào biết hỏi đâu không có nhà
Thư gởi lâu rồi chưa thấy đáp
Bao giờ ngưng chiến dứt can qua.

 

 

 

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm

NLM50

Trang Nhà Khóa 2