Dịch Thơ Đường Tống

 

      Đỗ Lai  杜来

 

Đỗ Lai đời Tống, c̣n có tên là Đỗ Tiểu Sơn, tự Tiểu Dă, người Đinh Giang (nay là Lâm Xuyên, Chiết Giang) là mạc khách của quan thái phó Hứa Quốc. Ông là bạn học cùng thầy với Vương An Thạch.

 

寒夜

寒夜客来茶当酒
竹炉汤沸火初红
寻常一样窗前月
才有梅花便不同

Hàn Dạ
 

Hàn dạ khách lai trà đáng tửu
Trúc lô thăng phất hỏa sơ hồng
Tầm thường nhất dạng song tiền nguyệt
Tài hữu mai hoa tiện bất đồng.

 

 

Dịch Nghĩa:

Đêm Lạnh
Đêm lạnh khách đến gọi trà thế rượu
Ḷ lửa tre mới nhóm phát ra ánh hồng
Trăng trước cửa một dạng b́nh thương
Giỏi có hoa mai có vẻ riêng không hoà đồng.

 

Dịch Thơ:

Đêm lạnh khách dùng trà thế rượu
Lửa tre vừa bén ánh hồng hồng
Ngoài song trăng sáng không chi lạ
Chỉ có hoa mai vẻ bất đồng.

   
Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2