Dịch Thơ Đường Tống

 

      Âu Dương Tu  歐陽修

 

 

戏答元珍

春風疑不到天涯

二月山城未見花

殘雪壓枝猶有桔

凍雷驚筍欲抽芽

夜聞归雁生鄉思

病入新年感物華

曾是洛陽花下客

野芳雖晚不須嗟

 

Phiên âm:

Hí Đáp Nguyên Chẩn
Xuân phong nghi bất đáo thiên nhai
Nhị nguyệt sơn thành vị kiến hoa
Tàn tuyết áp chi do hữu cật
Đống lôi kinh duẩn dục trừu nha
Dạ văn qui nhạn sinh hương tứ
Bệnh nhập tân niên cảm vật hoa
Tằng thị Lạc dương hoa hạ khách
Dă phương tuy văn bất tu ta.

 

Translation by: Red Pine in Poems of the Masters

In Reply To Yuan-Chen

Spring wind I guess doen't reach this side of Heaven

This mountain town in March is still devoid of flowers

Oranges still hang from snow-laden branches

Dreaming bamboo shoots are startled by cold thunder

Honking geese at night make me think of home

Nursing last year's illness I feel the season's pulse

Formerly a guest in the garden of Loyang

Why shouls I care if country plants bloom late.

 

Dịch thơ:

Vui Đáp Nguyên Chẩn
Gió Xuân có đến phương trời xa
Thành núi tháng hai chưa thấy hoa
Cành quất trĩu quằng c̣n tuyết bám
Sấm rền măng vội nhú mầm ra
Đêm nghe nhạn gọi chạnh ḷng nhớ
Chớm bịnh đầu năm cảm cảnh nhà
Từng được thưởng hoa nơi đất Lạc
Hương hoa tuy muộn chớ kêu ca.

 

Chú thích:

 

Trong các bản chữ Hán, tựa đề của bài nầy là Đáp Đinh Nguyên Trân (答丁元珍). Sách Ngô Văn Phú có ghi chú Đinh Nguyên Chẩn là bạn văn chương và bạn thân của Âu Dương Tu. Dịch là Nguyên Chẩn có lẽ không sai. Tuy nhiên nh́n thoáng qua, người đọc có thể nhầm với Nguyên Chẩn, thi sĩ đời Trung Đường bạn của Bạch Cư Dị.

Ngoài ra, trong câu 3 chữ CẬT không biết có phải là phiên âm của chữ hay không và nghĩa là ǵ? Bản chữ Hán viết là = QUẤT. Bản tiếng Anh dịch là oranges cũng không sai.

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2