Dịch Thơ Đường Tống

 

      Vô Danh Thị  無名氏

 

 

題壁
 一團茅草亂蓬蓬
驀地燒天驀地空
爭似滿爐煨榾柮
漫騰騰地暖烘烘

 

Phiên âm:

Đề Bích
Nhất đoàn mao thảo loạn bồng bồng
Mạch địa thiêu thiên mạch địa không
Tranh tự măn lô uy cốt quật
Mạn đằng đằng địa noăn hồng hồng

 

Dịch nghĩa:

 
Một đám cỏ khô như rơm rác rối mắt
Bỗng cháy bừng khắp đất trời, lúc lại tắt
Sao bằng được ḷ lửa đầy củi gốc lỏi
Cháy chầm chậm tỏa hơi nóng ấm

 

Dịch thơ:

Đề Trên Vách

Cỏ khô dày rậm rối từng từng
Lúc cháy ngun ngun lúc cháy bừng
Sao được như ḷ củi gốc lỏi
Tỏa dần nóng ấm ánh hừng hừng.

Chú thích:

Tương truyền rằng bài thơ nầy được viết trên tường một ngôi chùa trên đỉnh núi Tung Sơn ở phía đông Lạc Dương. Tư Mă Quang đời Tống thấy bài thơ nầy có đề "Chớ xóa bỏ". Nhiều người đồng ư với Tư Mă Quang là bài thơ không chỉ tả cảnh cỏ hoang cháy, mà có ư dèm pha chính sách kinh tế của Vương An Thạch.

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2