Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay
Câu đố
8. V́ sao không có bóng hồng nào trong chuyến đi Phan Rang?

Giải đáp

7. Ban nào thật sự "nhất" khóa?

Giải đáp

6. Ban nào "hào hoa" nhất khóa?

Giải đáp

5. Ban nào "gạo" nhất khóa?

Giải đáp

4. Ban nào có trên 63% bạn với tên bắt đầu bằng chữ T.

Giải đáp

3. Ban nào tài ba nhất khóa?

Giải đáp

2. Ban nào ít phá khuấy nhất tại Trường?

Giải đáp

1. Khóa NLM nào học phần lư thuyết tại Trường ít nhất khi đi tập sự?

Giải đáp

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay