Dịch Thơ Đường

               Nam Hành Biệt Đệ      Nguyên Tác Vi Thừa Khánh

 

        

 

Nam Hành Biệt Đệ 

 

Đạm đạm trường giang thủy,
Du du viễn khách t́nh 
Lạc hoa tương dữ hận 
Đáo địa nhất vô thanh 

Từ Biệt Em Đi Lĩnh Nam

 

Bản dịch: Trần Trọng Kim
Êm đềm mặt nước trường giang 
Khách xa luống những ngổn ngang mối t́nh 
Hoa rơi dường cũng bất b́nh 
Tả tơi xuống đất lặng thinh bùi ngùi.

 

Bản Dịch: Trần Trọng San

Trường giang nước lững lờ trôi

Nỗi buồn man mác t́nh người đi xa

Hận nầy chẳng khác ǵ hoa

Dẫu rơi đến đất vẫn là lặng thinh.

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Trường Giang nước lặng lững lờ trôi
T́nh người lữ khách đă qua rồi
Hận xa cố hương như hoa úa
Tả tơi trên đất âm thầm rơi.

Dịch Nghĩa:

 

Nước sông Trường lờ lờ trôi 
Khách đi xa mối t́nh man mác 
Hoa rụng, dường cùng nhau chia hận 
Rơi tới mặt đất, không một tiếng ǵ 

 

 

Saying Goodby To A Brother To Go South 

By Wei Chengqing

Translated by Tam M Phi

The water of the Zhang river flows quietly

The traveller' sadness is pervasive

Whithered flowers share man's bitterness

Making no sound falling to the ground.