Tống Xuân Từ      Nguyên Tác Vương Duy

 

 

Tống Xuân Từ

Nhật nhật nhân không lăo
Niên niên xuân cánh quy
Tương hoan hữu tôn tửu
Bất dụng tích hoa phi

 

Tiễn xuân

 

Bản dịch: Chi Điền
Ngày tháng trôi mau kéo tuổi già,
Xuân đi, xuân đến, lại xuân qua.
Cùng nhau cất chén vui sinh thú,
Luyến tiếc mà chi mấy cánh hoa.

 

Lời tiễn mùa xuân

 

Bản dịch: Trần Trọng Kim
Mỗi ngày người mỗi già thêm,
Năm qua năm tới lại đem xuân về.
Vui say ṿ rượu sẵn kia,
Công đâu mà tiếc làm ǵ hoa bay.

 

Bản dịch: Đỗ Bằng Đoàn & Bùi Khánh Đản
Ngày ngày người thấy già đi,
Năm năm xuân lại cứ về với ai.
Hăy cùng chén rượu làm vui,
Xin đừng v́ cánh hoa rơi động ḷng.

Dịch Nghĩa
Ngày qua ngày, người cứ già đi
Năm qua năm, xuân lại về
Cùng vui có chén rượu đây
Thương tiếc hoa rơi nào có ích ǵ.

 

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Ngày ngày người già đi
Năm năm lại xuân th́
Cùng vui có chén rượu
Hoa tàn tiếc làm chi.

 

Ngày ngày người lại thêm già
Năm năm xuân đến đậm đà như xưa
Vui nhờ chén rượu đẩy đưa
Tiếc chi hoa rụng khi chưa đến th́.

 

Farewell To Spring     By Wang Wei

 

Translated by Tam Minh Phi

Day by day, one grows older

Year by year, spring returns

Let's celebrate as we have wine

It is of no use to regret the fallen flowers.