Dịch Thơ Đường

               Thù Trương Thiếu Phủ      Nguyên Tác Vương Duy

 

 

Thù Trương Thiếu Phủ

 

Văn niên duy hiếu tĩnh

Vạn sự bất quan tâm

Tự cố vô trường sách

Không tri phản cựu lâm

Tùng phong xuy giải đái

Sơn nguyệt chiếu đàn cầm

Quân vấn cùng thông lư

Ngư ca nhập phố thâm

 

Đáp Thiếu Phủ Họ Trương 

 

Bản dịch: Vũ Thế Ngọc

Cuối đời chỉ thích tĩnh

Vạn sự không quan tâm

Tự xem vô kế sách

Sao chẳng về cố lâm

Gió thông cởi đai áo

Trăng núi soi đàn cầm

Bạn hỏi lư tuyệt đối

Tiếng chài c̣n dư âm.

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Cuối đời thích nhàn an
Vạn sự không để tâm
Không có chi kế sách
Trở về chốn sơn lâm
Gió thông thổi tung áo
Trăng núi chiếu đàn cầm
Anh hỏi lẻ cùng khốn
Ngư ca từ xa xăm.

Giải Nghĩa:

 

Cuối đời thích cảnh yên lặng

Không để tâm đến vạn sự

Tự nghĩ ḿnh không có kế sách lâu dài

Không biết chỉ c̣n trở về rừng cũ

Để cho gió thông thổi tung đai áo

Cho trăng soi sáng đàn đang cầm

Bạn hỏi tôi lư tuyệt đối

Tiếng hát thuyền chài từ xa xăm.

 

 

Answering Vice-Prefect Zhang

by  Wang Wei

 

As the years go by, give me but peace,
Freedom from ten thousand matters.
I ask myself and always answer:
What can be better than coming home?
A wind from the pine-trees blows my sash,
And my lute is bright with the mountain moon.
You ask me about good and evil fortune?....
Hark, on the lake there's a fisherman singing!

300 Poems

 

Translated by Tam M Phi

At the end of my years, I love peace and quiet

And nothing bothers me 

Having no long term strategy

I think it's best to return home in the old woods

There, the wind through the pines will blow open my sash

And the mountain moon will shine on my lute

You asked the ultimate understanding (reason)

Here is my answer: The fisherman song comes from the distance.