Dịch Thơ Đường

              Hạ Nhật Quá Thanh Long Tự   Nguyên Tác Vương Duy

 

          

          

 

Hạ Nhật Quá Thanh Long Tự Yết Thao Thiền Sư

 

Long chung nhất lăo ông,
Từ bộ yết Thiền cung
Dục vấn nghĩa tâm nghĩa
Dao tri không bệnh không
Sơn hà thiên nhăn lư,
Thế giới pháp thân trung,
Mạc quái tiêu viêm nhiệt,
Năng sinh đại địa phong.

 

Ghi Chú: 

Long chung: già lụ khụ

Dao: xa xăm

: dặm.  Chữ như trong đạo lư có lẻ thích nghĩa hơn.

Pháp thân, báu thân và hóa thân là ba thân trong vũ trụ của Phật pháp

Mạc quái: không lạ

 

Ngày Hè Đến Thanh Long Tự Ra Mắt Thiền Sư Họ Thao

 

Bản dịch: Đông A

Chậm bước đến Thiền cung
Chân run một lăo ông
Nghĩa tâm muốn hỏi nghĩa
Không bệnh vốn nghe không
Thiên nhăn nước non tại
Pháp thân vũ trụ trong
Lạ chi viêm nhiệt tán
Tạo nổi trận châu phong.

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Lăo ông già khụ dáng thong dong

Chậm răi bước qua cửa thiền pḥng

Nghĩa tâm muốn hỏi cho rơ nghĩa

Bệnh không xa thẳm biết hay không

Núi non ngàn dặm mắt trời thấy

Pháp thân vũ trụ quá mênh mông

Nóng bức tiêu tan chẳng lạ có

Khả năng sinh tạo đại cuồng phong.

4-5-2003

 

On A Summer Day Meeting Chan Master Thao at the Green Dragon Temple

by Wang Wei

Translated by Tam Minh Phi:

A slender very old man

Slowly entered the meditation chamber

Wanted to ask him the meaning of Mind

The distant sickness of Emptyness is empty

God's eye sees miles of mountains and rivers

The universe is within the Dharma body

It is not surprising that disappearing heat

Has the ability to cause strong tornados.