Dịch Thơ Đường

Quy Tung Sơn Tác        Nguyên Tác Vương Duy

 

 

Làm Khi Về Tung Sơn

 

Bản dịch: Đông A
Suối trong xuyên nội cỏ
Xe ngựa chạy nhàn du
Nước chảy như chào đón
Chim hôm dường đợi chờ
Thành hoang trên bến cũ
Chiều đổ khắp ngàn thu
Vời vợi non Tung đó
Về đây đóng cửa tu

 

Tung Sơn là một ngọn núi trong Ngũ Nhạc

Quy Tung Sơn Tác

Thanh xuyên đái trường bạc
Xa mă khứ nhàn nhàn
Lưu thủy như hữu ư
Mộ cầm tương dữ hoàn
Hoang thành lâm cổ độ
Lạc nhật măn thu sơn
Điều đệ Tung cao hạ
Qui lai thả bế quan.

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Suối trong xuyên cỏ rậm

Ngựa xe đi chầm chậm

Nước chảy như cố t́nh

Chim hôm về tổ ấm

Thành hoang nh́n đ̣ cũ

Ngày tàn trên đồi thẳm

Núi Tung xa chập chùng

Khép chặt cửa tu tâm.

 

Suối trong rẻ lối xuyên cỏ rậm

Ngựa xe rung ruổi đi chẩm chậm

Nước chảy quanh co như chào khách

Chim hôm gọi đàn về tổ ấm

Thành phố tiêu điều trên bến cũ

Ngày tàn bao phủ đồi thu thẳm

Núi Tung chập chùng  xa vời vợi

Khép chặt cửa nhà thể tu tâm.

16-4-2003

 

   

BOUND HOME TO MOUNT SONG

 

The limpid river, past its bushes
Running slowly as my chariot,
Becomes a fellow voyager
Returning home with the evening birds.
A ruined city-wall overtops an old ferry,
Autumn sunset floods the peaks.
Far away, beside Mount Song,
I shall close my door and be at peace.

300TangPoems

 

The limpid river runs between the bushes,
The horse and cart are moving idly on.
The water flows as if with a mind of its own,
At dusk, the birds return to perch together.
The desolate town is faced by an ancient ferry,
The setting sun now fills the autumn hills.
And far below high Songshan's tumbling ridges,
Returning home, I close the door for now.

Chinese-Poems.com