Dịch Thơ Đường

               Phỏng Lữ Dật Nhân Bất Ngộ      Nguyên Tác Vương Duy

 

                   

                   

 

Phỏng Lữ Dật Nhân Bất Ngộ

 

Đào Nguyên nhứt hướng tuyệt phong trần

Liễu thị nam đầu phỏng ẩn luân

Đáo môn bất cảm đề phàm điểu

Khán trúc hà tu vấn chủ nhân

Thành ngoại thanh sơn như ốc lư

Đông gia lưu thủy nhập tây lân

Bế hộ trứ thư đa tuế nguyệt

Chủng tùng giai tác lăo long lân.

 

Đến Thăm Ẩn Sĩ Họ Lư, Không Gặp

 

Bản dịch: Trần Trọng San

Nguồn Đào gió bụi cách xa rồi

Chợ Liễu qua thăm khách ẩn chơi

Cổng ngoài chẳng dám đề "chim tục"

Ngắm trúc đâu cần hỏi chủ đây

Núi biếc ngoài thành như giữa cửa

Nhà đông nước chảy đến thôn tây

Nhiều tháng cài then mà viết sách

Vẩy rồng thông đă mọc đầy cây.

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Đào nguyên một hướng cách phong trần
Chợ Liễu phía nam chỗ ẩn thân
Đến cửa dám đâu đề chữ Phượng
Ngắm trúc không cần thăm chủ nhân
Ngoại thành núi xanh như trong cổng
Ḍng nước bên đông chảy qua sân
Năm tháng cửa gài mài viết sách
Thông già trước gió trổ vẩy sần.

Dịch Nghĩa:

 

Đào Nguyên luôn luôn xa cách gió bụi đời

Đến thăm người ẩn dật ở phía nam chợ Liễu

Đến trước cổng nhà, không dám đề chữ "chim tầm thường"

Đă ngắm được trúc rồi, đâu cần thăm hỏi chủ nhân

Núi xanh ngoài thành giống như trong nhà

Ḍng nước nhà bên đông chảy qua nhà hàng xóm bên tây

Đă nhiều năm tháng đóng cửa viết sách

Các cây thông cũng già trổ vỏ sần sùi.

 

Chú thích: 

 

Phàm điểu:  Đây nói về chuyện đời Tấn. Lữ An và Kê Khang là hai bạn thân.  Một hôm Lữ An từ xa đến thăm Kê Khang, nhưng Kê Khang đi vắng.  Anh Kê Khang mời Lữ An vào nhà, Lữ An từ chối và chỉ viết để lại chữ Phượng .  Người nầy rất vui mừng v́ tưởng đâu Lữ An ví ḿnh với phượng.  Nhưng ư Lữ An là chê người tầm thường v́ chữ Phượng chiết tự ra là Phàm Điểu .

Khán trúc: Cũng theo điển tích đời Tấn, Vương Tuệ Trí đến ngắm vườn trúc của bạn là Ngô Trọng Duệ, nhưng từ chối không chiụ vào nhà chơi. Trọng Duệ phải đóng cổng không cho ra về.

 

 

Visit the Hermit Lu, But Not Meeting Him  

by Wang Wei

 

Translated by Tam M Phi

Peach Blossom Spring has always been isolated from wordly events (wind and dust)

We came to visit the hermit at the southern end of Willow Market

Arriving at his gate, I do not want to inscribe the words "ordinary bird"

Also having seen the bamboos, there is no need to visit the owner

The green of mountain outside the city is like inside the house

Water flows from houses on the eastern side to neighbors' on the western side

For months and years, the hermit closes his door to write books

The pines have also aged along and have scaly barks