Dịch Thơ ường

               H ề Bn Thạch      Nguyn Tc Vương Duy

 

 

H ề Bn Thạch

 

Khả lin bn thạch lm tuyền thủy
Phục hữu thuỳ dương phất tửu bi
Nhược đạo xun phong bất giải
H nhn xuy tống lạc hoa lai

 

Vui ề Ln Bn

 

Bản dịch: Vũ Thế Ngọc
Kh thương bn suối thạch bn
Lại thm cnh liễu ln la chn quỳnh
Gi xun v chẳng cố tnh
Cớ sao lại thổi đến mnh hoa rơi.

 

Bản dịch: Trần Trọng San

Yu thay gềng đ bn sng

Lại c hng dương chạm chn mời

Nếu bảo gi xun khng hiểu

V sao thổi lại đa hoa rơi?

 

Bản dịch: Ph Minh Tm

Dễ thương tảng đ bn bờ suối
Cnh liễu vt ve chn rượu mời
Bảo rằng gi xun khng c
V sao thổi lại đo hoa tươi.

   Dịch Nghĩa:

 

Dễ thương thay tảng đ nhn  suối nước

Lại c cnh dương vt ve chn rượu  

Nếu bảo rằng gi xun khng hiểu

Th sao lại thổi đến một đa hoa rụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happly Writing on the Stone Table  by Wang Wei

 

Translated by Tam M Phi

How lovely is the stone table overlooking the creek

Also there is  a willow branch carressing the wine cup

If the spring wind does not comprehend our intention

Why does it bring over a fallen flower?