Dịch Thơ Đường

               Cửu Nguyệt Cửu Nhật     Nguyên Tác Vương Duy

 

         

 

Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông Huynh Đệ

Độc tại dị hương vi dị khách
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.

 

Ngày Trùng Cửu Nhớ Huynh Đệ Ở Sơn Đông

 

Bản dịch: Đông A
Đất lạ đơn côi làm khách lạ
Mỗi lần tiết đẹp nhớ nhà hoài
Vẫn hay huynh đệ lên cao đấy
Đều cắm thù du thiếu một người.

 

Bản Dịch: Nguyễn Văn Đạt

Riêng ta khách lạ quê người,

Trùng Dương tết đến ngậm ngùi nhớ quê:

Anh em lên núi vui ghê,

Thù du đeo hạt chỉ e thiếu ḿnh.

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Xứ lạ quê người chỉ một thân
Ngày xuân ngày Tết nhớ xa gần
Giờ nầy tựu tập đà đông đủ
Bạn bè vui vẻ thiếu một "nhân".

Dịch Nghĩa:

 

Chỉ ḿnh ta là khách lạ ở quê người.

Mỗi lần lễ lộc lại nhớ đến người thân nhiều hơn

Ở xa nhưng vẫn biết anh em đang leo núi

Ai cũng mang theo thù du, chỉ thiếu một người.

 

Ghi chú: Thù du là một loại thực vật mà ngày xưa vào tiết Trùng Dương (ngày Trùng Cửu), người ta hái và đeo theo trong ḿnh khi leo núi để đuợc hên

 

 

Thinking of Friends on the Ninth of the Ninth Month

                       By Wang Wei

Tranlated by Tam M Phi

I am a stranger in a strange land, alone 

Each season holiday, I miss my loved ones

Far away, I know friends are climbing high

Each carries the lucky seeds, only missing one.

 

Note: According to an old Chinese custom, on the ninth day of the ninth month, people used to climb moutains and carry the "Thu Du" seeds with them for good luck. Read 2 poems by Li Bai on the same custom [ 1 ]  [ 2 ]