Dịch Thơ Đường

 

Đăng Quán Tước Lâu        Nguyên tác: Vương Chi Hoán

 

 

Bạch nhật y sơn tận 
Hoàng hà nhập hải lưu 
Dục cùng thiên lư mục 
Cánh thướng nhất tằng lâu 

 

Dịch Nghĩa:
Lên lầu Quán Tước(1)
Ánh sáng mặt trời khắp bên sườn núi 
Sông Hoàng Hà chảy vào biển khơi 
Muốn nh́n thấu nǵn dặm đất 
Hăy lên thêm một tầng lầu 

(1)Lầu có ba tầng ở phía nam Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây

 

Lên lầu Quán Tước
Bản dịch: VTL
Khắp non trải nắng ven sườn 
Hoàng Hà ra biển ḍng tuôn cuộn tràn 
Phóng tầm mắt vượt dặm ngàn 
Một tầng cao bước thênh thang lên lầu 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Núi cao che mặt trời
Sông Hoàng vào biển khơi
Muốn xem khắp ngàn dặm
Lên một lầu nữa thôi.