Dịch Thơ Đường

         Đăng U Châu Đài Ca      Nguyên Tác Trần Tử Ngang

 

Đăng U Châu Đài Ca

 

Tiền bất kiến cổ nhân

Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chi du du

Độc sảng nhiên nhi thế hạ.

 

Bài Ca Lên Đài U Châu

 

Bản dịch: Trần Trọng San

Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ

Trông về sau, quạnh quẽ người sau

Ngẵm hay trời đất dài lâu 

Ḿnh ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.

 

Bản dịch: Nguyễn Văn Đạt

Anh hùng xưa đă qua

Hảo hán nay chẳng thấy

Ngẫm trời đất bao la

Riêng ḷng ta rơi lệ.

 

Bản dịch: Tương Như

Ngựi trước chẳng thấy ai

Người sau th́ chưa thấy

Gẫm trời đất thật vô cùng

Riêng ḷng đau mà lệ chảy.

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Anh hùng thuở trước chẳng c̣n ai

Cao nhân tại thế chữa thao tài

Trời đất mênh mông đâu nổi thiếu

Cho ta cô độc lệ đắng cay.

26-5-2003

 

 

Dịch Nghĩa:

Phía trước không thấy người xưa

Phía sau không thấy ai đến

Ta nghĩ rằng trời đất rộng lớn mênh mông

Riêng ta đau ḷng rơi lệ.

 

The Ancients
Translated by Robert Payne:

I look before, and do not see the ancients
Looking after, I do not the the coming ages
Only Heaven and Earth will last forever
Alone I lament, and my tears fall down

 

Chanson de la montée à la terrasse de Yeou-Tcheou
Translated by P. Demiéville:

Ignorant, avant moi, les hommes d'autrefois
Ignorant, après moi, ceux qui viendront demain
Je songe à l'infini de l'univers immense
Et tout seul je répands des larmes d'amertume

 

Translated by Tam Minh Phi:

Before me, no great men are living 

After me, no one  is coming

I  believe the universe is infinite

Shedding tears, my heart is aching.