Dịch Thơ Đường

                          Tiết Phụ Ngâm      Nguyên tác Trương Tịch

 

 

 

Bản dịch;  Phí Minh Tâm

Chàng biết rằng em đă có chồng
Nặng t́nh chàng tặng ngọc xanh trong 
Ḷng ai đoái nghĩ em trân trọng
Ngọc cất nâng niu dưới yếm hồng 
Nhà ở lầu cao trong ngự uyển
Chồng em làm tướng cạnh sân rồng 
Ḷng chàng chân thật xin ghi nhớ 
Nhưng phận gái đây chỉ một ḷng
Hoàn lại minh châu mắt ướt lệ
Tiếc sao chẳng gặp ngày c̣n không.

17-6-2004

 

Đọc thêm:

    Tiết Phụ Ngâm-NLM

Trương Tịch tự Văn Xương, người đất Tô-Châu, thi gia thời Trung Đường (766-827), đậu Tiến sĩ dưới triều vua Đức Tông, năm 799, được Hàn Dũ tiến cử làm Quốc tử bác sĩ, cuối cùng lên đến chức Quốc tử tư nghiệp.  

 

 

 

Quân tri thiếp hữu phu

Tặng thiếp song minh châu

Cảm quân triền miên ư

Hệ tại hồng la nhu

Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi

Lương nhân chấp kích minh quang lư

Tri quân dụng tâm xuất nhật nguyệt

Sự phu thệ nghĩ đồng sinh tử

Hoàn quân minh châu song lệ thùy

Hận bất tương phùng vị giá th́.

 

Song of A Faithful Wife   By Zhang Ji

 

Translated by Tam M Phi

You knew that I was married

Yet you gave me a pair of brilliant stone

With strong feeling for your love

I sew the stones to my pink blouse

My house has a tall tower with gardens

My good husband attends the king in Bright Light palace

I understand your intention as clear as the sun and moon

However, I think marriage is a life and death contract

I return to you stones with tears

Regretting that we did not meet when I was still single.