Dịch Thơ Đường

               Phần Thượng Kinh Thu      Nguyên Tác Tô Đĩnh

 

Phần Thượng Kinh Thu của Tô Đĩnh

Bắc phong xuy bạch vân

Vạn lư độ hà Phần

Tâm tự phùng dao lạc

Thu thanh bất khả văn.