Dịch Thơ Đường

               Tự Quân Chi Xuất Hỹ      Nguyên Tác Trương Cữu Linh

 

 

Tự Quân Chi Xuất Hỹ

 

Tự quân chi xuất hỹ
Bất phục lư tàn ky
Tư quân như nguyệt măn
Dạ dạ giảm quang huy.

 

Từ Thuở Chàng Ra Đi

 

Bản dịch: Ngô Tất Tố

Từ ngày chàng bước chân đi,
Cái khung dệt cửi chưa hề nhúng tay.
Nhớ chàng như mảnh trăng đầy,
Đêm đêm vầng sáng hao gầy đêm đêm.

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Từ lúc chàng ṭng quân
Khung cửi không đến gần
Nhớ chàng từng giây phút
Như trăng đêm mờ dần.

Dịch Nghĩa:
Từ khi chàng ra đi, (thiếp) không c̣n mó đến khung cửi đă tàn. Nhớ chàng như vầng trăng đầy, đêm đêm hao dần vành sáng.

 

          

 

From The Time You Left Home

By Zhang Jiuling

 

Translated by Tam Minh Phi

From the time you left home

I have not touched the loom 

I miss you just like the full moon

Loosing its halo night after night.