Cha Vạn Phật    

 

 

Trn ường ến 

Vạn Phật Thnh

 

Hai bn xanh biếc ni với đồi
Lưng trời lơ lửng cụm my tri
Bn phải vực su su thăm thẳm
Pha tri ni cao cao ngất trời.

Khỏi đo thung lủng sương phong tỏa
Ni cng trời đất mu xm thi
Xa xa ẩn hiện vườn nh trại
i hết eo nầy sẽ tới nơi.

                      Ph Minh Tm

                             Ngy 27-4-2003

 

 

On The Way To 

City Of Ten Thousand Buddhas

 

On both sides are dark green hills and mountains

Clouds fly idly half way to the sky

On the right, the abbys does not show its bottom

On the left, the high mountain reaches into the sky.

 

Beyond the pass, fog veils the entire valley

Mountains and sky are of the same gray color

In the distance, appear and disappear gardens, houses and farms

After the next turn, we'll be there.

            

Dịch Thơ ường