Dịch Thơ Đường

 

Tấn Tung Cảm Thu Kư Viễn Thượng Nhân

        Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên

Nhất khâu thường dục ngọa
Tam kính khổ vô tư
Bắc thổ phi ngô nguyện
Đông lâm hoài ngă sư
Hoàng kim nhiên quế tận
Tráng chí trục niên suy
Nhật tịch lương phong chí
Văn thiền đán ích bi.

Gởi Thầy

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Trên g̣ thích nằm yên
Khổ thêm v́ thiếu tiền
Đất Bắc đâu ham ở
Rừng Đông nhớ thầy hiền
Củi mắc như vàng khối
Ư chí giảm tự nhiên
Ngày tàn gió lạnh đến
Ve hát tăng sầu miên.