Ngư ng      Nguyn Tc Liễu Tng Nguyn

 

        

 

Ngư ng

 

Ngư ng dạ bng ty nham tc

Hiểu cấp thanh Tương nhin Sở trc

Yn tiu nhật xuất bất kiến nhn

Ai ni nhất thanh sơn thủy lục

Hồi khn thin tế h trung lưu

Nham thượng v tm vn tưong trục.

 

Ngư ng 

 

Bản Dịch: Ph Minh Tm
Ngư ng đm ngũ bờ Ty
Sng Tương trc Sở sng mai đun tr
Sương tan chẳng bng người qua
Tiếng cho xo xạt gần xa xanh vời
Ngược dng nhn lại chn trời
My xanh từng cụm chậm tri v tnh.

Dịch Nghĩa:
Ngư ng đậu thuyền ngũ qua đm dựa bờ ni pha Ty
Sng mc nước sng Tương v lấy trc nước Sở nấu tr
Sương tan, mặt trời ln cao nhưng khng thấy bng người
Chỉ nghe tiếng xo xạt của mi cho v thấy mu xanh non nước
ến trung lưu nhn lại chn trời
Thấy cc cụm my v tnh đuổi nhau.

 

                 

 

The Old FisherMan      By Liu Zongyuan

 

Translated by Tam Minh Phi

The old fisherman spent the night under the western cliff
In the morning, he used water from the clear Hsiang river and made a fire with bamboo from the Chu lands;
The fog dissolved, the sun came out, but no one was in sight 
Only the creak of his paddle left, in the green of mountain and river.
Arriving at mid-stream, he looked back at the horizon
And saw clusters of clouds drifting idly above the cliff.