Dịch Thơ Đường

Giang Tuyết    Nguyên Tác Liễu Tông Nguyên

 

Liễu Tông Nguyên (773-819), tên chữ là Tử Hậu, người Hà Đông, lúc đầu làm Lam Điền úy, sau tham gia vào phe của Vương Thúc Văn. Văn bị dèm, Nguyên bị đổi làm Tư Mă ở Vĩnh Châu, rồi Thứ sử Liễu Châu. Quan điểm chính trị của Liễu Tông Nguyên tiến bộ, chủ trương văn chương phải có tính hiện thực.  Thơ Ông nói về cảnh vật tự nhiên.

 

 

Giang Tuyết

 

Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kính nhân tung diệt
Cô chu thôi lạp ông
Độc điếu hàn giang tuyết

 

Ghi chú:

Chữ PHI  trên đây có nghĩa là bay v́ có bộ cánh.  Một bản cỗ khác cũng viết chữ PHI  là bay.  PMT

 

Dịch Nghĩa:

 

Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng
Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh
Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi
Một ḿnh ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh

 

Tuyết Trên Sông

 

Bản Dịch: Tương Như

Ngh́n non, bóng chim tắt
Muôn nẻo, dấu người không
Thuyền đơn, ông tơi nón
Một ḿnh câu tuyết sông

 

 

Bản Dịch: Khuyết Danh

Ngh́n năm khuất bóng chim bay
Muôn con đường vắng dấu giày tuyết không
Ḱa ai câu tuyết bên sông
Áo tơi nón vải một ông thuyền chài

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Ngàn trùng non núi chim bay

Đường ṃn vạn nẻo nào hay dấu người

Lăo ông đơn độc áo tơi

Trên sông tuyết lạnh câu thời câu cơ.

 

Chim bay xa khuất giữa ngàn non

Không một dấu chân vạn nẻo ṃn

Áo tơi nón lá câu đơn độc

Trên sông tuyết giá chặt ḷng son.

 

Ngàn non cao vút chim bay tới

Vạn nẻo t́m đâu thấy dấu người

Áo tơi nón lá thuyền đơn độc

Thả câu sông lạnh tuyết đang rơi.

 20-3-2003         

 

 

RIVER SNOW

by Liu Zongyuan

A hundred mountains and no bird, 
A thousand paths without a footprint; 
A little boat, a bamboo cloak, 
An old man fishing in the cold river snow.

300 Tang Poems 

 

Translated by Tam Minh Phi

A thousand mountains and all birds flew away

Ten thousand paths without a human footprint

Single boat, bamboo leaf hat and cloak

A lonely old man fished in the cold river snow.

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2