Dịch Thơ Đường 

 

      Nam Quốc Sơn Hà - Lư Thường Kiệt

 

Lư Thường Kiệt kéo quân Nam sang đánh Quảng Đông thời nhà Tống, có làm bài thơ tứ tuyệt để khích lệ tinh thần tướng sĩ như sau:

 


 

Nam Quốc Sơn Hà

                 Lư Thường Kiệt

Nam quốc sơn hà Nam Đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

 

Dịch nghĩa:
Non Sông Nước Nam
Non sông nước Nam vua Nam ở,
Rơ ràng được phân định tại sách trời.
Cớ sao lũ giặc kéo đến xâm phạm ?
Rồi coi bọn bây sẽ nhận lấy thất bại.
 

Dịch thơ:
Nước Nam sông núi vua Nam ở
Phân định rành rành tại sách trời
Lũ giặc cớ sao đến chiếm phạm
Chúng bây sẽ bị bại tơi bời.

 

Translation:

The South Land, mountains and rivers, is where the South Land king lives.

This has been clearly written in the book of heaven.

Why do the invaders dare to occupy it?

They will certainly be defeated bitterly.

Phí Minh Tâm

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2