Dịch Thơ Đường

Đàn Cầm      Nguyên Tác Lưu Trường Khanh

 

 

Đàn Cầm

Lănh lănh thất huyền thượng
Tĩnh thích tùng phong hàn
Cổ điệu tuy tự ái
Kim nhân bất đa đàn.

Gảy đàn

 

Bản dịch: Trần Trọng San
Bảy dây đàn lạnh lẽo
Nghe thoảng gió thông vang
Điệu cổ tuy ḿnh thích
Người nay ít thấy đàn.

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Bảy dây lạnh trên đàn

Giữa rặng thông kêu vang

Điệu cỗ nghe rất thích

Ngày nay ít người đàn.

 

17-3-2003   

Dịch Nghĩa
Trên bảy dây đàn lạnh lẽo

Vang lên tiếng gió lạnh trên hàng thông khi yên lặng nghe. 

Điệu nhạc cổ tuy là điệu ḿnh yêu thích

Nhưng người thời nay không c̣n gảy nhiều nữa.

 

 

Playing the String Instrument

 

Translated by: Tam Minh Phi

Over the cold seven strings

Resound the cold wind among the pines when we listen quietly

I love this old tune

No longer played by many people.