Dịch Thơ Đường

                                Vô Đề IV     Nguyên Tác Lư Thương Ẩn

 

 

Vô Đề Kỳ IV

Tương kiến th́ nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành hôi lệ thủy can
Hiểu kính đăn sầu vân mấn cải
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

 

Không Đề 4

 

Bản dịch: TNGH

Gặp nhau, ly biệt, khó muôn trùng
Kiệt sức, hoa tàn oán gió Đông
Đến chết xuân tằm tơ đứt đoạn
Thành tro ngọn nến lệ vơi ḍng
Gương soi buồn sớm đầu phơ bạc
Thơ hứng ngâm đêm trăng lạnh lùng
Đây đến Bồng Lai xa mấy đỗi
Cậy chim dẫn lối giúp ta cùng.

 

Bản dịch: Lê Nguyễn Lưu

Gặp gỡ, chia tan thảy khó ḷng
Hoa tàn khôn gượng với đông phong
Tằm xuân đến thác tơ vương mối
Ngọn nến thành tro lệ cạn ḍng
Sớm ngắm gương buồn vầng tóc bạc
Đêm ngâm thơ gợi ánh trăng trong
Bồng Lai ít nẻo đường lui tới
Cậy nhờ chim xanh rẽ lối thông.

 

Bản dịch: Trần Trọng Kim

Khó thay khi hợp khi tan,
Gió đông yếu ớt để tàn trăm hoa.
Con tầm đến chết hết tơ,
Sáp cây chảy cạn, lệ đà ráo ngay.
Sáng soi mái tóc đổi thay,
Đêm ngâm dưới nguyệt, mới hay lạnh lùng.
Một đường đi đến non Bồng,
Chim xanh đưa đón cậy ḷng ḍ thăm

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

 Đă khó gặp nhau xa khó khăn

Gió đông rời rạc trăm hoa tàn

Thân tằm đến chết tơ c̣n nhả

Ngọn nến thành tro lệ mới khan

Buồn thấy trong gương màu tóc bạc

Ánh trăng lạnh lẻo ngâm bẽ bàng

Bồng Lai từ đấy không xa lắm

Ḍ lối chim xanh thăm hỏi nàng.

 

Dịch Nghĩa:

 

Không Đề 4

 

Gặp gỡ nhau đă khó,chia ĺa nhau lại càng khó
Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa
Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ
Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt
Sớm mai soi gương,buồn cho tóc mây đă thay đổi
Ngâm thơ ban đêm chợt biết ánh trăng lạnh lẽo
Muốn tới Bồng Lai nhưng không có nhiều lối
Nhờ chim xanh v́ ta mà ân cần thăm ḍ..

 

Bản dịch: Đỗ Bằng Đoàn & Bùi Khánh Đản

Khó gặp nhau, càng khó biệt nhau,
Gió Đông nỡ để cách hoa rầu.
Thân tằm đến thác thơ c̣n vướng,
Ngọn nến thành than lệ mới lau.
Đêm hứng thơ ngâm buồn nguyệt lạnh,
Ngày thương tóc úa tủi gương sầu.
Bồng Lai đường có xa chi mấy,
Thanh điểu nhờ thăm đă khẩn cầu.

 

Bản dịch: Khương Hữu Dụng & Tương Như

Khó gặp nhau mà cũng khó xa,
Gió Đông đành để rụng muôn hoa.
Con tằm đến thác tơ c̣n vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.
Sáng ngắm gương, buồn thay mái tuyết,
Đêm ngâm thơ, thấy lạnh trăng ngà.
Bồng Lai tới đó không xa mấy,
Mượn cánh chim xanh dẫn hộ ta.

 

Bản dịch: Huy Giang

Gặp nhau khó, chia ly càng khó
Gió Đông chưa đủ đổ muôn hoa
Nến tàn là lúc lệ sa
Tầm kia đổi kiếp cũng vừa kén tan
Soi gương sớm, màu tang mái tóc
Ngâm thơ khuya, cảm lúc trăng hàn
Bồng Lai vốn ít nẻo sang
Chim xanh hăy giúp chỉ đàng ta đi.

 

 

No Title 4               By Li Shangyin

 

Translated by Tam Minh Phi

To meet is difficult, to separate is painful

Winter wind is impotent to allow hundreds of flowers to perish

Silk worms make silk until they die

When the candle burns to ashes will our tears dry

In the morning looking in the mirror, I am sad to see the hair changes color

I want to come to Peng mount but ther are not many roads

Blue bird, feel for me and try to find the way to her.