Dịch Thơ Đường

Cẩm Sắt      Nguyên Tác Lư Thương Ẩn

 

 

Cẩm Sắt

 

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên
Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác Đỗ Quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noăn ngọc sinh yên
Thử t́nh khả đăi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ vơng nhiên

 

Đàn gấm

 

Bản dịch: Huỳnh Minh Đức

Cẩm sắt v́ sao ngũ thập huyền
Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên
Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp
Vọng đế ḷng xuân, gởi Đỗ quyên
Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ
Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền
T́nh này sớm tạo niềm nhung nhớ
Là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm

 

Bản dịch: Nguyễn Hùng Lân

Đàn năm mươi sợi tơ đồng
Mỗi dây khảy lại nhớ nhung thuở nào
Trang sinh mộng bướm sớm nao
Ḷng xuân Thục đế gởi vào đỗ quyên
Trăng soi biển lệ châu miền
Nắng lên hạt ngọc Lam Điền khói xây
T́nh này đáng lẽ đẹp đây
Tiếc thay ngày nọ đă đầy đau thương

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Đàn gấm v́ sao năm chục dây

Mỗi dây mỗi cọc nhắc xuân nầy

Trang Chu buổi sáng mơ thành bướm

Vua Thục gởi hồn chim Đỗ bay

Trăng sáng biển xanh châu nhỏ lệ

Nắng chiều ngọc thạch khói hơi bay

T́nh nầy đă sớm thành nhung nhớ

Chỉ nổi đau thương tháng với ngày.

  

Dịch Nghĩa:

 

Đàn gấm chẳng v́ cớ chi mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ
Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm
Ḷng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên
Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói
T́nh này đă sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ văng
Cho đến bây giờ chỉ c̣n lại nỗi đau thương

 

 

Jeweled Zither       By  Li Shangyin

 

Translated by John Turner

Vain are the jeweled zither's fifty strings.
Each string, each stop, bears thought of vanished things.
The sage of his loved butterflies day-dreaming,
The king that sighed his soul into a bird.
Tears that are pearls, in ocean moonlight streaming;
Jade mists the sun distils from Sapphire Sward.
What need their memory to recall today?
A day was theirs, which is now passed away.

 

Translated by Tam Minh Phi

For no reasons, the jewel zither should have fifty strings

When it plays, each string and each post remind of our youthful years 

Zhuangzi (1) in the morning dreams of becoming a butterfly

Wangdi (2) consigns his soul to a bird in the spring

Tears are pearls in the ocean of moonlight

Blue Field (3) jade mists under the hot sun rays

This love has soon become recollection of the past

To this time, there remains only vague sorrow.

 

Notes:

(1) Zhuangzi (Trang Tử) dreamed of being a butterfly.  When he woke up, he did not know whether he was Zhuangzi or a butterfly.

(2) Wangdi (Thục Đế) was the king of Shu.  He betrayed his wife and in his remorse he wae was transformed into a bird, weeping tears of blood and singing mornful cries.

(3) Blue Field (Lam Điền) is a moutain in Shaanxi, well known for producing high quality jade.