Dịch Thơ ường

               Khc Giang Hoa      Nguyn Tc Lư Chiếu Ln

 

Khc Giang Hoa

Ph hương nhiễu khc ngạn 

Vin ảnh ph hoa tr 

Thường khủng thu phong tảo 

Phiu linh qun bất tri.

 

Hoa Khc Giang

 

Bản dịch: Trần Trọng San

Hương ngt quanh bờ nước

Bng trn phủ ao nầy

Thường e gi thu sớm

Ho rụng bạn khng hay.

 

Bản dịch: Ph Minh Tm
Ln hương theo nước quanh co
Bng trn phủ cả mặt hồ đẹp xinh
Thường e gi sớm thu rnh
Lm hoa rơi rụng m mnh khng hay.

 

Dịch Nghĩa: 

 

Ln hương bay theo bờ nước quanh co

Bng l trn phủ cả mặt ao đẹp

Thng thương sợ gi thu thổi sớm

Lm hoa rụng m m

 

 

Flower On The River    By  Lu Zhaolin

 

Translated by Tam M Phi

The flagrance follows the bends of the river

Round leave images cover the pretty pond

Usually the early autumn winds

Make the flowers whither and fall without our knowing.