Dịch Thơ ường Tống

 

      Tặng Dược Sơn Cao Tăng Duy Nghiễm - L Cao

 

赠药山高僧惟俨 - 李翱
二首

練得身形似鶴形
千株松下兩函經
我來問道無餘說
雲在青霄水在瓶

選得幽居愜野情
終年無送亦無迎
有時直上孤峰頂
月下披云嘯一聲

 

 

Train the body to look like the crane body
Under a thousand pines, there are 2 trunks of sutras.
I come to ask for the dharma and nothing else
Like clouds on the blue sky, like water in the vase.

 

I have chosen a place in the country to live as I wish

Year around, I do not receive nor say farewell to anyone

When I have time I run directly to the mountain top

Under the moon and the flying clouds, I yell on the top of my lung.

 

Phin m:

Tặng Dược Sơn Cao Tăng Duy Nghiễm - L Cao

Nhị Thủ

 

Luyện đắc thn hnh tự hạc hnh
Thin chu tng hạ lưỡng hm kinh
Ng lai vấn đạo v dư thuyết
Vn tại thanh tiu thủy tại bnh.

Tuyển đắc u cư khiếp d tnh
Chung nin v tống diệc v nghinh
Hữu th trực thượng c phong đnh
Nguyệt hạ phi vn khiếu nhất thinh.
 

Dịch Nghĩa:
Luyện tập thn hnh cho được như thn hạc
Dưới ngn gốc tng c 2 hộp đựng kinh
Ta đến hỏi đạo l khng ni dư lời
Như my tại trời xanh, như nước trong bnh.

Tm được nơi ở u nh thỏa với tnh thn qu
Suốt năm chẳng đn ai cũng chẳng tiễn ai
C lc chạy thẳng ln đỉnh ni cao
Dưới trăng v my bay, ku ln một tiếng.

 

Dịch thơ:
Luyện được thn hnh giống hạc hnh

Dưới ngn thng rợp hai hm kinh(1)

Ta đy hỏi đạo khng lời ni

My ở trời xanh nước ở bnh(2).

 

Tm được nơi qu sống thỏa tnh

Suốt năm chẳng tiễn chẳng cung nghinh

Rảnh thời chạy thẳng ln chp ni

Trăng sng my bay ht một mnh (3).

Ph Minh Tm

 

Ghi ch: 

1. C lẻ đy ni đến 2 bộ kinh quan trọng của Phật gio đại thừa l Kinh Hoa Nghim v Kinh Php Hoa.

2. Liễu ngộ được chn l tự nhin.

3. Tiếng ht gic ngộ trong Thiền Tng.

 

Trang Nh NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nh Kha 2