Dịch Thơ Đường

               Tặng Uông Luân      Nguyên Tác Lư Bạch

 

         

Tặng Uông Luân

Lư bạch thừa chu tương dục hành
Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh 
Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích 
Bất cập Uông Luân tống ngă t́nh. 
Ghi chú: Đạp ca: bài hát theo tiếng chân nhịp.


Tặng Uông Luân 


Bản Dịch: Nguyễn Văn Đạt

Chèo thuyền ta định đi rồi,

Chợt nghe tiếng hát bồi hồi nhịp chân.

Hoa Đào ngàn thước sâu thâm,

So sao t́nh nghĩa Uông Luân với ḿnh.

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Thuyền đưa Lư Bạch sắp đi xa
Chợt nghe trên bờ tiếng nhịp ca
Đầm nước Đào Hoa sâu ngàn thước
Sao bằng t́nh bạn dành cho ta.

Dịch Nghĩa:

Lư Bạch lên thuyền định ra đi,

Bỗng nghe trên bờ co tiếng hát theo nhịp chân.

Nước đầm Hoa Đào tuy sâu ngàn thước,

Nhưng sao so được với t́nh thâm của Uông Luân dành cho ta. 

 

 

To Uong Luan   By  Li Bai

 

Translated by Tam M Phi

Li Bai boarded his boat and was going to leave,

Suddenly he heard a song to the rythm of stumping feet on the bank.

Although Plum Flower lake is thousands of foot deep,

There is no comparison to the depth of Uong Luan's friendship.

Note: Farewell is normally accompanied by grief and sadness.  It takes a true friend to understand Li's free spirit to sing to say goodbye.