Dịch Thơ Đường

               Tặng Nội      Nguyên Tác Lư Bạch

 

         

Tặng Nội

Tam bách lục thập nhật
Nhật nhật túy như nê
Tuy vi Lư Bạch phụ
Hà dị Thái Thường thê.

 

Tặng Vợ

 

Bản dịch: Tản Đà
Ba trăm sáu chục ngày trời,
Ngày ngày say bét như đời con nê.
Vợ chàng Lư Bạch ta kia,
Như ai vợ thái thường xưa khác ǵ!

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Ba trăm sáu mươi ngày,
Đêm ngày be bét say.
Vợ Lư Bạch thật đấy!
Vợ thái thường cũng vậy.

Dịch Nghĩa:

 

Ba trăm sáu mươi ngày
Mỗi ngày đều say be bét
Tuy là vợ của Lư Bạch
Mà chẳng khác vợ của thái thường.

Ghi chú: Chu Trạch làm quan thái thường nhà Hậu Hán; coi sóc tôn miếu, thường không về nhà với vợ.

 

 

To My Wife   By Li Bai

 

Translated by Tam M Phi

Three hundred sixty days a year

I am drunk day and night

Althoungh  she is Li Bai's wife

She's no different than Chu's wife

Note: Chu was an official in the Late Han Court.  He worked days and nights and rarely went home to his wife.